Obsługa prawna organizacji społecznych i sportowych

Kompleksowa obsługa prawna organizacji

 Zapewniamy profesjonalną pomoc już na etapie tworzenia organizacji, a także obsługę prawną w trakcie prowadzenia działalności organizacji. W ramach współpracy Conexus zapewnia pomoc prawną pod kątem merytorycznym jak i formalnym w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in.:

 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji,
 • rejestracja fundacji w KRS,
 • obsługa prawna organów fundacji doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych,
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej fundacji,
 • weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakres usług wchodzi m. in.:

 • udzielanie informacji o procedurach rejestracyjnych w KRS;
 • pomoc w założeniu stowarzyszeń, fundacji, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z tym procesem;
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów statutów, regulaminów;
 • opiniowanie i dokonywanie zmian w statucie oraz aktualizacja danych organizacji w KRS;
 • przygotowywanie projektów uchwał.

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS
 • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

W każdym przypadku zapewniamy wsparcie prawne zarówno na etapie tworzenie klubu jak i na etapie jego funkcjonowania.

Proponujemy wdrożenie RODO do organizacji w 8 etapach:

 • szkolenie wstępne, a w większych organizacjach warsztaty dla zespołu wdrożeniowego
 • przeprowadzenie audyt otwarcia, czyli inwentaryzacja procesów i zasobów,
 • przeprowadzenie mapowania procesów
 • przeprowadzenie analizy ryzyka oraz DPIA,
 • rekomendacje w zakresie obowiązujących i możliwych do wdrożenia zabezpieczeń
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
 • szkolenie pracowników i współpracowników,
 • audyt zamknięcia.

Napisz do nas

Nasza lokalizacja

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

Adres e-mail

biuro@conexus.pl

Telefon

+48 697 095 557