Audyty prawne & Due diligence

Przeprowadzanie audytów prawnych

Jednym z istotnych elementów podejmowania decyzji w biznesie jest ocena związanych z nimi ryzyk.  Diagnozując ryzyka prawne określamy zagrożenia związane z różnego rodzaju aktywnościami podejmowanymi przez przedsiębiorców. Pomocny w tym jest audyt prawny.

Due diligence prawne czyli audyt prawny to usługa polegająca na kompleksowym badaniu stanu przedsiębiorstwa lub określonych aktywów (np. nieruchomości, struktury korporacyjnej, udziałów lub akcji), pozwalające na zidentyfikowanie ryzyk prawnych z nimi związanych oraz wskazanie sposobu postępowania z nimi. Audyt obejmuje m. in. sprawy pracownicze, dokumenty korporacyjne, kontrakty, gwarancje i ubezpieczenia, zezwolenia, koncesje i licencje, otoczenie prawne dotyczące działalności przedsiębiorstwa czy stan prawny składników majątku np. nieruchomości.

Wynikiem audytu jest raport obejmujący kompleksową informację o przedsiębiorstwie, wykaz ryzyk prawnych wraz z określeniem ich istotności, a także rekomendacje w zakresie postępowania z konkretnymi ryzykami.

Co może obejmować audyt korporacyjny?

 1. struktura właścicielska / kapitałowa,
 2. sprawy korporacyjne (analiza umowy spółki, uchwał NZW oraz uchwał zarządu, regulaminów, dokumentów rejestracyjnych),
 3. prawidłowość działań spółki w zakresie obowiązków rejestrowych (już zgłoszonych, oczekujących na zgłoszenie), analiza treści wpisów do KRS,
 4. analiza dokumentów, w tym wewnętrznych skutkujących osobistą odpowiedzialnością zarządu spółki i wspólników;
 5. analiza zobowiązań firmy, w tym wszelkich kontraktów;
 6. analiza spraw pracowniczych/ kadrowych,
 7. analiza zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej i znaków  towarowych, ochroną danych osobowych czy tajemnicą przedsiębiorstwa,
 8. audyt nieruchomości (badanie stanu prawnego nieruchomości).

Ocena zgodności serwisu obowiązującymi przepisami, w szczególności treści znajdujących się w serwisie, procesu składania zamówień, rejestracji, składania reklamacji, w weryfikacja dokumentacji serwisu lub sklepu internetowego

Zgodność serwisu lub sklepu internetowego oceniam między innymi w oparciu o przepisy o prawa konsumentów, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy o czynach nieuczciwej konkurencji, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa telekomunikacyjnego, przepisach Kodeksu Cywilnego, przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Przeprowadzamy audyt funkcjonującego u klienta systemu ochrony danych osobowych (RODO)  pod względem zgodności z wytycznymi zawartymi w obowiazujących przepisach i normach.

Audyt systemu ochrony danych osobowych ma wskazać wady i zalety przeprowadzonej analizy ryzyka oraz:

 1. Czy masz opracowaną strukturę systemu ochrony danych?
 2. Czy posiadasz procedury, które zapewnią zasadę rozliczalności?
 3. Czy przetwarzasz tylko niezbędne dane (zasada minimalizacji)?
 4. Czy poprawnie zostały określone podstawy prawne przetwarzani danych?
 5. Czy obecnie stosowane środki zabezpieczające są skuteczne?
 6. Czy stosujesz prawidłowe obowiązki informacyjne?
 7. Czy stosujesz prawidłowe klauzule zgód?
 8. Czy Twoi pracownicy znają obowiązujące procedury?
 9. Czy Ty i Twoi pracownicy wiecie jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych?

Napisz do nas

Nasza lokalizacja

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

Adres e-mail

biuro@conexus.pl

Telefon

+48 697 095 557